Posts

SNS Interview: Wataru Watari and Hironori Hoshino

SNS of the Dead: Zom 100 Ep one review!

New to Sunday: Shiishihi and Takahiro Arai's "Te no Geka"

New to Sunday: Takeru Atsumi's "Chiisai Boku no Haru"